topmenu

Toetsplannen, oefentoetsen en demotoetsen

Hier vind je de toetsplannen voor elke module[1]. Een toetsplan bevat de toetstermen van een module, waarbij zichtbaar is hoe het examen is opgebouwd. Verder is in het toetsplan informatie opgenomen over de examenvorm, -duur en -omvang én over de toegestane hulpmiddelen en de cesuur.

Toetstermen zijn concreet, eenduidig en meetbaar uitgewerkte leerdoelen. De toetstermen beschrijven de inhoud en het gedrag wat de NVVB verwacht aan kennis, begrip, vaardigheden en attitudes over een bepaald onderwerp.

Binnen de toetstermen onderscheiden we verschillende (taxonomie)niveaus:

 • Kennis (K): informatie herinneren en kunnen reproduceren.
 • Begrip (B): kunnen uitleggen waarom, samenvatten of verklaren.
 • Reproductieve vaardigheden (RV): kunnen uitvoeren van standaardprocedures of eenvoudige handelingen.
 • Productieve vaardigheden (PV): kunnen uitvoeren van handelingen in nieuwe of complexe situaties.

Voorbeelden van toetstermen op K- en B-niveau zijn:

 • Kan de te volgen procedure bij het niet accepteren van brondocumenten beschrijven (K).
 • Kan benoemen welke regels er gelden ten aanzien van verwantschap (K).
 • Kan uitleggen waarom de vaststelling van een identiteit belangrijk is (B).
 • Kan uitleggen waarom protocolgegevens bewaard moeten worden (B).

Voorbeelden van toetstermen op RV- en PV-niveau zijn:

 • Kan bepalen of iemand aan het inburgeringsvereiste voldoet (RV).
 • Kan de akte van huwelijk en de daarbij behorende latere vermeldingen opmaken (RV).
 • Kan interne beleidsnotities uitwerken over het afnemen en opstellen van verklaringen onder ede (PV).
 • Kan het management van de gemeente adviseren over beveiligingseisen (PV).

Let op! Per 1 maart 2018 zijn de onderstaande richtlijnen van toepassing ten aanzien van de examinering.

Hulpmiddelen worden alleen beschikbaar gesteld bij examenvragen die niet op kennisniveau (K) liggen. De toetstermen op kennisniveau bevatten namelijk inhoudelijke kennis, waarover de examenkandidaat moet beschikken zonder hulpmiddelen te gebruiken.

Dit houdt in dat een examen vanaf 1 maart 2018 uit twee delen bestaat:

 • Een deel met examenvragen op kennisniveau (K), waarbij geen digitale hulpmiddelen beschikbaar worden gesteld.
 • Een deel met examenvragen op begripsniveau (B) en het niveau van reproductieve vaardigheden (RV), waarbij wel digitale hulpmiddelen beschikbaar worden gesteld.

De kandidaat maakt altijd eerst het eerste deel, met de vragen op kennisniveau. Na het afsluiten van dat deel start de kandidaat met het tweede deel van het examen. Hij kan dan niet meer terug naar het eerste deel.

[1] Met uitzondering van de modules Identiteit & identiteitsdocumenten I (M1a), Brondocumenten (M1b), Identiteit & identiteitsdocumenten II (H3a) en Identiteit & identiteitsdocumenten III (H3b). Deze kan een deelnemer terugvinden in zijn of haar persoonlijke leeromgeving na inschrijving voor de betreffende module bij de NVVB PublieksAcademie.