topmenu

Disclaimer

De website van de PublieksAcademie is informatief. Aan de inhoud van de website kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

De website van de PubliekAcademie is naar het beste vermogen, de waarheid, met zoveel mogelijk eenduidigheid en met de grootste mogelijke zorg (inhoudelijk) samengesteld en vormgegeven. Toch kan niet geheel voorkomen worden dat er onjuistheden in staan of tussentijdse (inhoudelijke) wijzigingen gemaakt moeten worden.

De NVVB kan er niet voor instaan dat de informatie op de website van de  PublieksAcademie geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd respectievelijk wordt bestudeerd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De NVVB sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen alsmede met de (inhoud van de) PublieksAcademie. De NVVB is tevens niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website(s) is verkregen.

Alle rechten van Intellectuele Eigendom omtrent de PublieksAcademie liggen bij de NVVB. Het openbaar maken, kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de met deze PublieksAcademie samenhangende gegevens, materialen, werken, informatie, et cetera, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVVB, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.