topmenu

Een kennisscan is samengesteld op basis van toetstermen uit een toetsplan welke evenwichtig zijn verdeeld over het hele toetsplan, met als doel een representatief beeld te schetsen van de aan de diplomalijn toebehorende modules. Een kennisscan gaat uit van losse modules, maar wel samengebracht in één kennisscan per diplomalijn. Bij een kennisscan krijgt de medewerker als feedback hoe hij procentueel gescoord heeft per module. Hiermee kan hij zien hoe modules worden beheerst. Bij een kennisscan is geen cesuur (slagingsgrens) aan de orde. De gemeente/leidinggevende bepaalt zelf wat een realistisch percentage is dat geldt als zijnde dat de medewerker over ‘voldoende actuele kennis’ beschikt en of (bij)scholing (inclusief examen doen) nodig is. Een kennisscan is qua grootte ongeveer ¼ van het totaal aantal vragen van alle theoriedelen van de modules binnen een diplomalijn. De duur van de kennisscan is ruim en varieert van 120, 150, 180 minuten en 300 minuten. Bij een herhaald gebruik van een kennisscan worden steeds dezelfde vragen gepresenteerd, maar per module wel steeds in een andere volgorde.