topmenu

Inzage

De examenkandidaat heeft na bekendmaking van het resultaat van een praktijkopdracht of theorie-examen een termijn van twee weken om een verzoek in te dienen voor inzage van dat examen. Je kunt het resultaat inzien om onder andere te leren van je gemaakte fouten, maar ook om te onderzoeken of je bezwaar wilt indienen. Inzage is eenmalig en kosteloos. De inzage betreft uitsluitend de foutief beantwoorde vragen en de door de examenkandidaat gemaakte uitwerkingen.

De aanvraag van een inzage vindt plaats via het inzageformulier dat onderaan deze pagina beschikbaar is gesteld. De inzage duurt maximaal twee uur en vindt plaats op vrijdagmiddag in Nieuwegein of op afspraak bij de NVVB in Zoetermeer.

Tijdens de inzage is het kandidaten verboden:

  • andere hulpmiddelen dan de door de NVVB uitdrukkelijk toegestane of verstrekte te gebruiken of voorhanden te hebben;
  • met anderen te spreken of anderszins contact te hebben;
  • telecommunicatieapparatuur in welke vorm dan ook te gebruiken, voor handen te hebben of ingeschakeld te hebben;
  • vragen en/of opgaven te kopiëren, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de NVVB;
  • middelen voor het kopiëren van vragen en/of opgaven (in de vorm van eigen kladpapier, camera’s, dictafoons, leespennen, of welke andere denkbare vorm dan ook) te gebruiken of voorhanden te hebben.

Telefonische bespreking vaardigheidsexamens

In afwijking van artikel 9.1 van het Examenreglement heeft een examenkandidaat bij vaardigheidsexamens van de modules tegengaan ID-fraude desgevraagd kosteloos recht op een eenmalige telefonische bespreking op de foutief beoordeelde onderdelen van het vaardigheidsexamen in de periode van de bekendmaking van de definitieve uitslag twee weken daarna. Let op! Er zal maar één keer gebeld worden.

Bekijk hier het Examenreglement van de NVVB PublieksAcademie voor meer informatie.