topmenu

Eigen SuperSamenvatting

SuperSamenvatting voor kandidaten
Het is onmiskenbaar dat het werk van de medewerker Burgerzaken berust op de vaardigheid om de burger te helpen bij zijn vraag. De standaardvragen van de nominale burger zijn veelal niet complex en kunnen voor een groot deel geautomatiseerd worden beantwoord. Voor medewerkers Burgerzaken blijven dan de meer complex te beantwoorden vragen over (1) of het beantwoorden van vragen van burgers die moeite hebben met het oplossen van eenvoudige vragen (2). Voor (1) geldt dat daarvoor brede en diepgaande kennis nodig is vastgelegd in de toetsplannen die tot de diplomalijnen behoren. Voor (2) is het nodig dat de medewerker Burgerzaken de burger klantgericht en geduldig een begrijpbare uitleg kan geven. Ook geldt voor (2) dat gedegen kennis aanwezig moet zijn, omdat alleen als de medewerker Burgerzaken boven de leerstof staat, hij tot een eenvoudig te begrijpen uitleg kan komen. Als wordt gekeken naar de toetsplannen en toetstermen dan blijkt dat wat een medewerker Burgerzaken moet kennen en kunnen bijzonder kennisintensief is; zowel in de breedte als in de diepte. Bij de diepte gaat het niet om uitzonderingen, maar wel om het weten hoe een en ander precies zit binnen situaties die veel voorkomen. Niet alles moet opgezocht hoeven te worden of aan een collega te worden gevraagd. In de toetsplannen is aan dat niveau van kennis en inzicht inhoud gegeven. Examens sturen het leren en examens zijn nodig om te beoordelen of iemand objectief aantoonbaar ‘aan de maat’ is. Omdat examens nu eenmaal nodig zijn, zou het jammer zijn dat kandidaten examens mijden vanwege een meer dan normale examenangst. De NVVB heeft hiervoor een oplossing bedacht, de SuperSamenvatting die mag worden meegenomen bij een theorie-examen! Op basis van wetenschappelijk onderzoek is aangetoond dat een open-boek-examen en een door de kandidaat zelf ontwikkelde SuperSamenvatting examenangst doen afnemen. Een open-boek-examen is voor theorietoetsen niet passend. De NVVB staat als een van de weinige examenorganisaties toe dat de kandidaten een examen mogen maken met de zelf geschreven SuperSamenvatting. Een SuperSamenvatting moet, om gebruikt te mogen worden tijdens het theorie-examen, aan de volgende eisen voldoen:

 • Eén enkelzijdig handgeschreven A4.
 • Eventueel te gebruiken afbeeldingen, tabellen en dergelijke moeten ook handgeschreven of handontwikkeld zijn.
 • Het gebruik van een A4 met printafdrukken erop is verboden.
 • De SuperSamenvatting moet eigen werk zijn.
 • Het gebruik van verschillende handgeschreven papiertjes geplakt op het ene A4 met extra informatie, is ook niet toegestaan.
 • Een kopie van een handgeschreven SuperSamenvatting van een andere kandidaat is niet toegestaan.
 • Het gebruik van een vergrootglas tijdens het examen om heel klein geschreven letters te kunnen lezen is niet toegestaan. De reden om printafdrukken te verbieden heeft twee belangrijke redenen:
  1. Met een printafdruk kunnen met lettergrootte 3 en verkleinde spatiëringen en regelafstanden, grote hoeveelheden tekst worden overgenomen. In een dergelijk geval wordt hiermee bij wijze van spreken een open-boek-examen gecreëerd. Dit is bij vooral kennisgerichte examens niet wenselijk.
  2. Door intelligent met een pen de leerstof samen te vatten en inhouden te structureren, wordt juist meer geleerd dan met typen en afdrukken. Het idee achter de SuperSamenvatting is dus niet alleen het verminderen van examenangst maar juist ook het leren te stimuleren.

SuperSamenvatting voor kandidaten - v2