topmenu

Voor iedereen in de publieke dienstverlening

Wat is het Diplomastelsel Burgerzaken?
Het Diplomastelsel Burgerzaken bestaat uit acht diplomalijnen; vier op NLQF niveau-4 en vier op NLQF niveau-6. Een diplomalijn bestaat uit een verschillende modules. De opleidingen van die modules worden verzorgd door de private opleiders (m.u.v. de modules B1a, B1b en S3) en de examens van de modules uit het Diplomastelsel Burgerzaken worden afgenomen door de NVVB PublieksAcademie. Samen, zowel de opleidingen als de examens, vormen een module. Bepaalde modules vormen samen een diplomalijn en alle diplomalijnen tezamen vormen het Diplomastelsel Burgerzaken.

Zie hieronder het Diplomastelsel Burgerzaken.

Moduleoverzicht Diplomastelsel Burgerzaken 2022

Voor wie is het Diplomastelsel Burgerzaken?

Elke gemeente wil uitblinken in de publieke dienstverlening; de inwoner snel en vooral goed helpen. Klantgericht zijn, professioneel handelen, dus complete dienstverlening bieden. Als manager wil je een sterk team bouwen, dat beschikt over voldoende kennis, kunde en vaardigheden om de inwoner of de ondernemer zo goed mogelijk te bedienen. Als medewerker wil je jouw werk zo goed en prettig mogelijk kunnen doen.

De NVVB PublieksAcademie is samen met de private opleiders binnen het vakgebied Burgerzaken dé opleidings- en examenomgeving voor iedereen in de publieke dienstverlening; voor íedere manager en medewerker die de dienstverlening van de gemeente wil optimaliseren en wil werken aan eigen (actuele) kennis, kunde en vaardigheden.

Toezicht Stichting Examenkamer
De NVVB heeft sinds haar bestaan een leidende rol als onder andere exameninstituut binnen de publieke dienstverlening. De Stichting Examenkamer voert periodieke controles uit en houdt toezicht op de examenorganisatie, de bijbehorende kwaliteitscriteria en processen van de NVVB. De NVVB laat daarmee zien dat ze voldoet aan de Algemene Beginselen van Behoorlijk Examineren zoals opgesteld door Stichting Examenkamer.

NLQF inschaling en certificering diplomalijnen Diplomastelsel Burgerzaken
Bekijk hier een video met toelichting over het NLQF.

Het NLQF zorgt voor een bewijs van niveau van kwalificaties/diploma's in Nederland en daarbuiten!
NLQF is een raamwerk voor inschaling naar niveau van alle mogelijke kwalificaties. Van basiseducatie tot doctoraat, en van bedrijfsopleiding tot meerjarige avondstudie. NLQF maakt hiermee door de overheid gereguleerde kwalificaties en private kwalificaties met elkaar vergelijkbaar. Een NLQF inschaling vertelt niet zozeer iets over de geleverde studie-inspanning of studie-inhoud, maar over wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.

Wat is het doel?
Het Nederlands Kwalificatieraamwerk(NLQF) maakt het mogelijk om niveaus van kwalificaties van zowel publieke als private aanbieders te vergelijken. Zo kan bijvoorbeeld het niveau van de opleiding voor secretaresse van een erkende mbo-instelling door middel van het NLQF niveau vergeleken worden met het werk- en denkniveau na afronding van een opleiding voor secretaresse van een private aanbieder. Door koppeling van het nationale kwalificatieraamwerk aan het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) kunnen kwalificaties uit 39 Europese landen met elkaar vergeleken worden. Een secretaresse uit Nederland kan zo in Spanje laten zien op welk NLQF en EQF niveau zij/hij is gekwalificeerd. Kortom: nationale en internationale kwalificaties kunnen eenvoudig vergeleken worden. Het kwalificatieraamwerk helpt mensen aan te tonen wat ze waard zijn en hier op in te spelen in verdere levenslange ontwikkeling.

Wat levert het op?
Het NLQF slaat een brug tussen onderwijs- en arbeidsmarkt door het niveau van kwalificaties duidelijk en vergelijkbaar te maken. Dit biedt zekerheid voor werkgevers, werknemers, studenten en opleiders. Door de kwalificatie te beschrijven aan de hand van leerresultaten helpt het de opleider bovendien om de kwaliteit van de kwalificaties te verbeteren. De opleider kan leerresultaten (d.w.z. dat wat iemand moet kennen en kunnen na afronding van een kwalificatie) gebruiken om gericht invulling te geven aan het onderwijsprogramma.

Voor wie is het?
Voor werkgevers: het NLQF helpt werkgevers direct inzicht te geven in het werk- en denkniveau van (potentiële) werknemers. Hierdoor wordt het eenvoudiger om nieuw personeel te selecteren. De keuze uit (vervolg)opleidingen voor werknemers wordt eenvoudiger waardoor meer op maat opgeleid wordt. Het helpt ook bij het maken van een keuze uit vele opleidingsaanbieders.

Voor werknemers: het vergroot kansen op de (Europese) arbeidsmarkt doordat werkgevers zicht hebben op het niveau van kwalificaties die zowel door de Nederlandse overheid gereguleerd zijn als kwalificaties die niet door de overheid gereguleerd zijn. Het NLQF geeft zicht op het niveau van de reeds afgeronde kwalificaties en maakt hierdoor een gerichte keuze voor een vervolgopleiding gemakkelijker en helpt bij loopbaankeuzes.

Voor private opleiders en bedrijfsscholen: het toekennen van een NLQF-niveau biedt kansen in de opleidingsmarkt door zichtbaar te maken op welk niveau in het Nederlands kwalificatieraamwerk kwalificaties geplaatst zijn. De erkenning van het niveau geeft duidelijkheid in communicatie en PR naar zowel studenten, werknemers en werkgevers.

Voor publieke opleiders: het toekennen van een NLQF-niveau biedt hun studenten, de voornaamste doelgroep van deze opleiders, de mogelijkheid om ook internationaal hun werk- en denkniveau aan te tonen. Het bevordert de studiemobiliteit en later hun arbeidsmobiliteit.

Wat betekenen de NLQF-niveaus?
Het NLQF bestaat uit acht niveaus en één instroomniveau. Zo is havo bijvoorbeeld ingedeeld op NLQF niveau 4 en hbo en wo masteropleidingen op NLQF niveau 7. Het niveau van een kwalificatie wordt vastgesteld aan de hand van beschrijvingen van wat iemand weet en kan na voltooiing van het leerproces, waar dan ook doorlopen. Deze beschrijvingen van de niveaus van kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheid en zelfstandigheid noemen we leerresultaten. De descriptoren van het NLQF beschrijven de niveaus van kennis, vaardigheden, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Om dit te beoordelen moet een kwalificatie in leerresultaten beschreven worden.

Deze beschrijvingen verschillen per niveau; hoe hoger het niveau hoe meer verdiepte kennis, complexere vaardigheden en meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid vereist is om op dit niveau geplaatst te worden.